Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΧΡΩ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΕΧΡΩ» που εδρεύει στην Αττική, Λιοσίων 302, με Α.Φ.Μ. 094001868 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αικατερίνη Χατζηνικόλα (εφεξής η «ΒΕΧΡΩ») διενεργεί με τη συνδρομή της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «FORESTVIEW INTERNET ΚΑΙ MARKETING MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FORESTVIEW», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 47, με Α.Φ.Μ. 997952544 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Σοφία Κατακουζηνού (εφεξής η Διαφημιστική Εταιρεία), διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας www.vechrobabyroomboom.gr (εφεξής «Η Ιστοσελίδα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα. 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι:

(i) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί και 

(ii) έχουν συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και έχουν μεταφορτώσει μία φωτογραφία του δωματίου, του οποίου τον ελαιοχρωματισμό επιθυμούν, στο πεδίο που ζητείται.

1.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι της ΒΕΧΡΩ ή της Διαφημιστικής Εταιρείας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτές εταιρείας, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

1.3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο Διαγωνισμό συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις περιεχόμενες στον οικείο χώρο της Ιστοσελίδας οδηγίες. 

1.4. H έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής και την υποβολή της. 

Πιο συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται:

Α) Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.

Β) Συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, email, αριθμός κινητού τηλεφώνου).

Γ) Συμπλήρωση των στοιχείων κατοικίας του συμμετέχοντος (νομός, πόλη, διεύθυνση, μορφή κατοικίας).

Δ) Η μεταφόρτωση μίας φωτογραφίας του χώρου, του οποίου τον ελαιοχρωματισμό επιθυμεί.

E) Η κοινοποίηση της συμμετοχής μέσω του λογαριασμού του συμμετέχοντος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook». 

ΣΤ) Η επιβεβαίωση της συμμετοχής ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να θεωρηθεί η συμμετοχή του κατ’ αρχήν έγκυρη.

1.5. Ρητά αναγνωρίζεται ότι η ΒΕΧΡΩ δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική αναφορά στον Διαγωνισμό μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

1.6. Νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνο το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στην φόρμα συμμετοχής και θα αναδειχθεί - κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω. 

1.7. Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους και συναινεί ρητά: 

(i) στην αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η ΒΕΧΡΩ ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, 

(ii) στη διαφημιστική εκμετάλλευση της ενέργειας και 

(iii) στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ως αναλυτικά πιο κάτω παρατίθεται

2. Διάρκεια του διαγωνισμού

2.1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 10:00 της 1ης Ιουλίου ως και τις 22:00 της 20ης Αυγούστου. 

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στη τυχόν νέα ημερομηνία λήξης, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση. 

2.3. Η ΒΕΧΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων θα δημοσιεύεται ως και οι παρόντες όροι, ήτοι μέσω της ιστοσελίδας https://www.vechrobabyroomboom.gr/, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της. 

2.4. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή, και η σχετική δυνατότητα θα απενεργοποιηθεί το συντομότερο. Τυχόν συμμετοχές που φέρουν χρόνο (σύμφωνα με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία log-files) μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θα διαγραφούν και δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

3. Ανάδειξη Νικητή. 

Μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι την 20η Αυγούστου ή στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του random.org που θα διενεργήσει στην έδρα της η Διαφημιστική Εταιρεία στις 31/08/2020, η οποία θα λάβει και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την ορθή διεξαγωγή της. Οι κληρωθέντες νικητές θα είναι πέντε (5) ενώ θα κληρωθεί και ίσος αριθμός επιλαχόντων, οι οποίοι θα καλούνται κατά τη σειρά κληρώσεως τους στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή.

4. Δώρο.  

4.1. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα λάβει ως δώρο από τη ΒΕΧΡΩ 2 συσκευασίες των 3lt από το προϊόν Smaltoplast Silk, της απόχρωσης που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της συμμετοχής του, το οποίο αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα για το βάψιμο ενός δωματίου μέχρι τριάντα τετραγωνικά μέτρα (30 m2), καθώς και τα εργατικά κόστη τα οποία δε θα υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων  ευρώ (124€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ΒΕΧΡΩ και/ή η Διαφημιστική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα της να μην αποδέχεται τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό περιπτώσεων που, όπως προδήλως καταδεικνύεται από την μεταφορτωμένη φωτογραφία, δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες προδιαγραφές.

4.2. Το Δώρο (χρώμα) θα παραδοθεί από την ΒΕΧΡΩ με ταχυδρομική αποστολή, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης με τον κάθε νικητή ενώ το Δώρο (εργατικά κόστη) θα κατατίθεται σε προσωπικό του λογαριασμό εντός 14 ημερών από την αποστολή του αντίστοιχου τιμολογίου από τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή. Το τιμολόγιο θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] μετά το πέρας των εργασιών. Ο νικητής του διαγωνισμού, σε περίπτωση που επιθυμεί να βάψει ο ίδιος τον χώρο του, δύναται να λάβει ως Δώρο μόνο τις συσκευασίες των χρωμάτων, δίχως να διατηρεί καμία απαίτηση για το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο εργατικό κόστος.

4.3. Το δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής ή εξαργύρωσης του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. 

4.4. Η ΒΕΧΡΩ δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχή / διάκριση, για την οποία διαπιστωθεί ή υπάρχει καταγγελία παράβασης δικαιωμάτων τρίτων ή απόπειρα εξαπάτησης.

5. Ειδοποίηση νικητή – Τύχη δώρου σε περίπτωση αποκλεισμού. 

5.1. Μετά την ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων, αυτοί θα γνωστοποιηθούν στην Ιστοσελίδα, καθώς και στις επίσημες σελίδες της ΒΕΧΡΩ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/vechrogr/. Ο νικητής και οι επιλαχόντες με ρητή μνεία της σειράς κλήρωσής τους θα ειδοποιηθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής κλήσης  για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου.

5.2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός τριών εργάσιμων ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η ΒΕΧΡΩ απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

5.3. Η ΒΕΧΡΩ και/ή η Διαφημιστική Εταιρεία πριν την απόδοση του κάθε δώρου θα προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και/ή τυχόν πληρεξουσίου του. Σε περίπτωση που ο εμφανισθείς ως νικητής του Διαγωνισμού αρνείται να δεχθεί την επαλήθευση των στοιχείων του, η ΒΕΧΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. Ομοίως, σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η ΒΕΧΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

5.4. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά τους όρους 1.1 ή 1.3 πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικος ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, το δώρο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την κλήρωση επιλαχόντα νικητή.

6. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή.

6.1. Η ΒΕΧΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Επίσης η ΒΕΧΡΩ διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον ίδιο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Τα ίδια δικαιώματα διατηρεί και η Διαφημιστική Εταιρεία.

6.2. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση και προβολή των αρχείων  (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της παραλαβής του δώρου ή της συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία αυτού.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (GDPR), όσο και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 

7.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και παρέχουν τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση τους για τη συλλογή και διατήρηση των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου. 

7.3. Η ΒΕΧΡΩ και η Διαφημιστική Εταιρεία, ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προβαίνουν στη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων για τέσσερις (4) σκοπούς, και συγκεκριμένα (α) για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες / νικητές για την επαλήθευση της συμμετοχής τους και των στοιχείων τους σε περίπτωση που κερδίσουν κάποιο δώρο, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής της σε περίπτωση νομικών σε βάρος της ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης) (δ) για λόγους ενημερωτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα. 

7.4 Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών η ΒΕΧΡΩ και η Διαφημιστική Εταιρεία θα διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, για σκοπούς παρακολούθησης του Διαγωνισμού θα έχουν οι υπάλληλοι της ΒΕΧΡΩ και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Άλλοι, τρίτοι, αποδέκτες των δεδομένων αυτών, δεν υπάρχουν και τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε. 

7.5 Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δύνανται να υποβάλουν γραπτό αίτημα στη ΒΕΧΡΩ. Περαιτέρω δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.

8.1. Η ΒΕΧΡΩ και/ή η Διαφημιστική Εταιρεία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου μετά την απονομή του δώρου σε αυτόν. Τυχόν ζημία που θα επέλθει στο νικητή ή τρίτον από τη χρήση του δώρου ή εξ αφορμής αυτής ουδόλως συνδέεται με την ΒΕΧΡΩ και/ή τη Διαφημιστική Εταιρεία.

8.2. Η ΒΕΧΡΩ και/ή η Διαφημιστική Εταιρεία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. 

8.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H ΒΕΧΡΩ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

8.4. Αναφορικά με την μεταφορτωμένη από τον διαγωνιζόμενο φωτογραφία, ρητά αναγνωρίζεται ότι ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να διασφαλίζει την απουσία οποιουδήποτε αντικειμένου ή άλλου χαρακτηριστικού στοιχείου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του και τον χαρακτηρισμό της ως προσωπικό δεδομένο. Ρητά δε η ΒΕΧΡΩ και η Διαφημιστική Εταιρεία δηλώνουν ότι ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε τυχόν επερχόμενη ζημία και/ή προσβολή των δικαιωμάτων του διαγωνιζομένου προερχόμενη από την παραβίαση της προηγούμενης διάταξης. 

9. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού.

Οι όροι του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του και ως την παραλαβή του δώρου από τον τελικό νικητή θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.vechrobabyroomboom.gr

10. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.

Η ΒΕΧΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του χωρίς προειδοποίηση, κάθε δε συμμετέχων σε αυτόν δηλώνει ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις φέρων επ’ αυτού αποκλειστικά την ευθύνη.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του Διαγωνισμού εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.